Zasadniczym przedmiotem naszej działalności jest świadczenie usług prawnych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Oferujemy świadczenie usług prawnych, obejmujących między innymi następujące dziedziny prawa:

 

Prawo cywilne, handlowe i administracyjne

 • tworzenie i likwidacja spółek oraz doradztwo prawne związane z tymi procedurami,
 • przygotowywanie, negocjowanie i doradztwo dotyczące dokumentacji prawnej niezbędnej dla dokonywania transakcji takich jak: umowy sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych, umowy najmu lub dzierżawy, umowy agencyjne i inne,
 • analizy prawne,
 • doradztwo prawne przy transakcjach handlowych,
 • postępowanie reprywatyzacyjne i odszkodowawcze,

Postępowania sądowe

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach cywilnych, administracyjnych, gospodarczych, rejestrowych i innych, w tym – w ramach stałej obsługi podmiotów gospodarczych.

Obrót nieruchomościami

 • gromadzenie dokumentacji na potrzeby zawarcia transakcji sprzedaży nieruchomości,
 • współpraca z pośrednikami w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • opracowanie audytów prawnych nieruchomości obejmujących wszechstronną ich analizę,
 • obsługa transakcji sprzedaży nieruchomości: przygotowywanie projektów umów, udział w negocjacjach, udział w postępowaniach wieczysto-księgowych.

Prawo i postępowanie administracyjne

 • doradztwo prawne oraz opracowywanie projektów umów i dokumentów niezbędnych dla uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i koncesji wymaganych przepisami prawa polskiego,

Tworzenie, łączenie, nabywanie spółek

 • doradztwo prawne związane łączenie i nabywaniem spółek,
 • badanie stanu prawnego podmiotów gospodarczych,
 • negocjowanie umów i przygotowywanie dokumentacji transakcji,
 • doradztwo prawne w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego,

Prawo konkurencji:

 • badanie prawidłowości nabywania/łączenia spółek,
 • występowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach antymonopolowych,
 • doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz występowanie w imieniu Klientów przed sądami w przypadkach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji.

Prawo własności intelektualnej:

 • doradztwo prawne w zakresie obowiązujących przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy – Prawo prasowe,
 • opracowywanie projektów umów związanych z majątkowymi i osobistymi prawami autorskimi,
 • zgłaszanie do Urzędu Patentowego znaków towarowych,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami, w przypadkach związanych z naruszeniem praw autorskich, dóbr osobistych, praw ochronnych na znaki towarowe.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż czerpiąc z naszego długoletniego doświadczenia gotowi jesteśmy podjąć się kompleksowej obsługi również w pozostałych dziedzinach prawa.