Zasadniczym przedmiotem naszej działalności jest świadczenie usług prawnych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Oferujemy świadczenie usług prawnych, obejmujących między innymi następujące dziedziny prawa:

Prawo cywilne i handlowe

 • tworzenie i likwidacja spółek oraz doradztwo prawne związane z tymi procedurami,
 • przygotowywanie, negocjowanie i doradztwo dotyczące dokumentacji prawnej niezbędnej dla dokonywania transakcji takich jak: umowy sprzedaży nieruchomości i innych składników majątkowych, umowy najmu lub dzierżawy, umowy agencyjne i inne,
 • analizy prawne,
 • doradztwo prawne przy transakcjach handlowych.

Postępowania sądowe

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach cywilnych, gospodarczych, rejestrowych i innych, w tym – w ramach stałej obsługi podmiotów gospodarczych.

Obrót nieruchomościami

 • gromadzenie dokumentacji na potrzeby zawarcia transakcji sprzedaży nieruchomości,
 • współpraca z pośrednikami w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • opracowanie audytów prawnych nieruchomości obejmujących wszechstronną ich analizę,
 • obsługa transakcji sprzedaży nieruchomości: przygotowywanie projektów umów, udział w negocjacjach, udział w postępowaniach wieczysto - księgowych.

Prawo i postępowanie administracyjne

 • prowadzanie postępowań przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • w sprawach dotyczących wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 • doradztwo prawne oraz opracowywanie projektów umów i dokumentów niezbędnych dla uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i koncesji wymaganych przepisami prawa polskiego.

Prywatyzacja, łączenie i nabywanie spółek

 • doradztwo związane z prywatyzacją, fuzjami i nabywaniem przedsiębiorstw,
 • badanie stanu prawnego przedsiębiorstw,
 • negocjowanie umów i przygotowywanie dokumentacji transakcji.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

 • doradztwo przy przekształcaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne/spółek akcyjnych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i przedsiębiorstw państwowych w spółki prawa handlowego.

Prawo konkurencji:

 • badanie prawidłowości nabywania/łączenia spółek,
 • występowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach antymonopolowych,
 • doradztwo prawne w zakresie stosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz występowanie w imieniu Klientów przed sądami w przypadkach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji.

Prawo własności intelektualnej:

 • doradztwo prawne w zakresie obowiązujących przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy – Prawo prasowe,
 • opracowywanie projektów umów związanych z majątkowymi i osobistymi prawami autorskimi,
 • nadzorowanie zgłaszania do Urzędu Patentowego znaków towarowych,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami, w przypadkach związanych z naruszeniem praw autorskich, dóbr osobistych, praw ochronnych na znaki towarowe.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż czerpiąc z naszego długoletniego doświadczenia gotowi jesteśmy podjąć się kompleksowej obsługi również w pozostałych dziedzinach prawa.

Informujemy, że na stronie internetowej stosowane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Ustawieniami plików cookies można zarządzać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Kliknij zgadzam się aby ta informacja nie pojawiała się więcej.